Jak odzyskać dług przed pójściem do sądu? Czy warto aby prawnik pisał wezwanie?

Autor: 14 lutego 2016Wierzyciel

Chcesz odzyskać dług przed pójściem do sądu? Czy warto aby prawnik pisał wezwanie? Wielu z nas chciałoby uniknąć procesów sądowych, jeżeli tylko nie są one konieczne. Przeczytaj poniższy tekst, aby upewnić się, czy proces sądowy jest jedyną drogą do wyegzekwowania należnych pieniędzy.

Co zrobić z długiem przed procesem?

Będąc wierzycielem, warto przesłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Nie zobowiązuje ono co prawda dłużnika do jakiejkolwiek aktywności, ale warto to uczynić. Być może skłoni ono dłużnika do dobrowolnego oddania pieniędzy. Trzeba także pamiętać, że od stycznia 2016 r. w razie procesu sądowego wysłanie prawidłowo napisanego wezwania pozwala spełnić obowiązek wynikający z art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego: ”Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać (…) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”

Co w takim wezwaniu napisać?

Podstawowymi elementami wezwania są w szczególności: kwota oraz podstawa naszego żądania, sposób kontaktu, forma zapłaty wraz z podaniem danych do przelewu, termin płatności, a także informacja po jakim czasie zwrócimy się przeciwko dłużnikowi do sądu. W wezwaniu do zapłaty warto także wskazać dłużnikowi propozycje polubownego załatwienia sporu, takie jak np. rozłożenie zadłużenia na raty, ponieważ pokaże to dłużnikowi, że istnieje inna niż sąd droga rozstrzygnięcia sprawy, a być może nawet możliwe jest porozumienie.

Na co należy uważać?

Pisząc wezwanie do zapłaty, należy pamiętać, aby bezwzględnie nie kierować wobec dłużnika gróźb i rzetelnie przedstawić fakty będące podstawą naszego żądania. De facto dopuszczalna jest jedynie zapowiedź wszczęcia postępowania cywilnego. Zapowiedź postępowania karnego jest możliwa tylko w przypadku, gdyby miała ona na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem (np. oszustwem). Inne zachowanie mogłoby narazić nas na kłopoty ze strony dłużnika, który może poinformować Policję lub prokuraturę. Zaleca się więc ostrożność przy formułowaniu wezwania. Wskazane jest jednak aby poinformować dłużnika, że w razie braku odzewu skierujemy sprawę na drogę sądową, która może dłużnika narazić na wydatki. Warto zaznaczyć, że w skrajnym wypadku wydatki te przewyższą żądaną kwotę. Pojawia się bowiem konieczność opłacenia kosztów sądowych i egzekucyjnych, a także obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego.

Czy warto aby prawnik pisał wezwanie?

Najlepiej zlecić napisanie wezwania radcy prawnemu. Koszt takiego wezwania nie jest duży a przy tym dłużnik otrzyma informację, że sprawa trafiła do profesjonalisty i jest wyłącznie kwestią czasu kiedy znajdzie się w sądzie. Na sporą część dłużników okoliczność ta działa mobilizująco i blisko połowa osób płaci należność już po otrzymaniu wezwania. Zwiększa to zatem szansę, że uda się  szybko odzyskać pieniądze i uniknąć sądu.