Jakie odsetki zapłacę w transakcji handlowej ?

Autor: 15 stycznia 2016Wierzyciel

Każdego przedsiębiorcę powinien zainteresować fakt zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830), które weszły w życie 01 stycznia 2016 r. Ustawa ta obowiązuje już od dłuższego czasu ale nie jest jeszcze powszechnie znana wśród przedsiębiorców, którzy rzadko ją stosują. Niewiedza w tym przypadku kosztuje co stanie się jasne, dla każdego, kto zapozna się z poniższym artykułem.

Transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi w przypadku jeżeli strony, (przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód i inne), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2016 r., rozliczając zwłokę w zapłacie należności na rzecz konrahenta, stosuje się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do 30 czerwca 2016 r. odsetki te wynoszą 9,50 proc. w stosunku rocznym i ustalone są w następujący sposób:

stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych

Zmiana objęła także termin, w którym pojawia się możliwość naliczenia odsetek. Jeżeli bowiem termin zapłaty został w umowie określony na czas dłuższy niż 60 dni (poprzednio 30 dni) to w okresie pomiędzy 60 dniem a dniem wymagalności odsetki także są naliczane o ile wierzyciel spełnił swoje świadczenie. Dodatkowo ustawa ta daje możliwość doliczenia, w przypadku opóźnienia w zapłacie, kwoty 40 euro na zryczałtowane pokrycie kosztów windykacji tj. np. wezwania do zapłaty. Warto z tego korzystać ponieważ obecnie ewentualne koszty związane z odzyskiwaniem naszych pieniędzy za zwyczaj spisywane są na straty gdyż nie opłaca się prowadzić procesu o kilkadziesiąt złotych.

Regulacje te ograniczają pole do nadużywania odraczania terminu płatności. Ponadto odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są minimalnie wyższe niż odsetki ustawowe określone w kodeksie cywilnym co pozwala zrekompensować koszt zewnętrznego finansowania bieżącej płynności w firmie w przypadku opóźnień w zapłacie.